TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prodejem a koupí produktů a poskytováním služeb poskytovatelem, resp. prodávajícím, specifikovaným ve čl. I těchto obchodních podmínek. Poskytovatel poskytuje služby zejm. v oblasti jógy a zajišťuje prodej svých produktů (kurzy, e-booky), přičemž na všechny tyto činnosti se vztahují tyto obchodní podmínky. 

Veškeré smluvní vztahy, na než se tyto obchodní podmínky vztahují, jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

I. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatelem služeb, resp. prodávajícím, je obchodní společnost Kristýna Vacková, IČ: 01084305, se sídlem
  Majakovského 1152/34, 32300 Plzeň, Česká republika, kontaktní e-mail: kristyna@kristy-yoga.cz (dále jen “poskytovatel”).
 1. Objednatelem služeb, resp. kupujícím (dále společně jen „zákazník“) se rozumí osoba, která prostřednictvím webových stránek poskytovatele www.kristy-yoga.cz(dále jen „webové stránky“) zakoupí produkt nabízený poskytovatelem či objedná služby nabízené poskytovatelem, tj. uzavírá s poskytovatelem kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o poskytování služeb či jiný smluvní vztah dle specifik předmětu plnění.
 1. Předmět koupě, dílo či výsledek poskytnutí služby poskytovatelem je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě či výsledku poskytnutí služby. Sem spadají e-booky, prezentace, kurzy, webináře a další. Je zakázáno jakékoli šíření nebo poskytování předmětu koupě, díla nebo výsledku poskytnutí služby třetím osobám bez souhlasu poskytovatele. 
 1. Poskytovatel své produkty a služby nabízí prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webových stránkách kristy-yoga.cz (dále jen „obchod“), přičemž k uzavření příslušné smlouvy dochází distančním způsobem prostřednictvím obchodu, případně u některých produktů a služeb prostřednictvím e-mailové komunikace (tj. prostřednictvím prostředků komunikace na dálku).
 1. Učiněním objednávky za účelem uzavření příslušné smlouvy zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se příslušné smlouvy a produktu či služby, jíž se smlouva týká, a že s nimi souhlasí.
 1. V případě, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím obchodu na webových stránkách formou vyplnění objednávkového formuláře, je zákazník povinen objednávku zkontrolovat před jejím odesláním a opravit případné nesrovnalosti. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje vyplněné zákazníkem a s tím spojené následky.
 1. Objednávka produktu nebo služby učiněná prostřednictvím obchodu na webových stránkách je pro zákazníka závazná. Akceptace objednávky poskytovatelem bude zákazníkovi potvrzena e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka, která byla uvedena v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku zákazníka akceptovat. K uzavření příslušné smlouvy dochází až okamžikem akceptace objednávky poskytovatelem (konkrétně okamžikem doručením potvrzení o přijetí akceptačního e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce). V případě, že poskytovatel objednávku neakceptuje, informuje o této skutečnosti zákazníka taktéž prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce a při již přijatém peněžním plnění jej bezodkladně vrátí zpět zákazníkovi na účet, ze něhož bylo zasláno.
 1. Akceptací objednávky zákazníka ze strany poskytovatele vznikají mezi těmito stranami vzájemná práva a povinnosti založená příslušnou smlouvou, tj. poskytovatel se zavazuje dodat zákazníkovi předmět koupě, provést dílo či mu poskytnout objednanou službu a zákazník se zavazuje za předmět koupě, dílo či objednanou službu zaplatit sjednanou odměnu.
 1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy, za účelem jejíhož uzavření zákazník objednávku učinil.
 1. Poskytovatel je v případě pochybností o pravosti objednávky oprávněn před její akceptací kontaktovat zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka nebyla učiněna a dále se k ní nepřihlíží. 

II. Dodací podmínky digitálních produktů

 1. V případě koupě produktu, jehož dodání je vázáno k určitému datu uvedenému v popisu produktu, bude produkt dodán nejpozději v tomto termínu za podmínky, že před dodáním produktu bude ze strany zákazníka uhrazena kupní cena produktu. 
 1. V případě koupě produktu, jehož dodání se neváže ke konkrétnímu datu, bude produkt dodán bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny produktu zákazníkem. 
 1. Dodací lhůta produktu je přiměřená typu produktu a způsobu platby za jeho koupi. 
 1. Při koupi e-booku bude digitální obsah dodán ve formátu PDF nebo obdobném formátu a dodán po úhradě kupní ceny zákazníkem, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce jako její příloha nebo zasláním odkazu, na kterém je možné e-book stáhnout či otevřít.  
 1. Konzultace a další zakoupené služby budou poskytnuty v termínu dle osobní domluvy poskytovatele a zákazníka učiněné v rámci vzájemné e-mailové komunikace nebo telefonického hovoru (v případě telefonické domluvy musí být dohodnutý termín vzájemně potvrzen formou e-mailu).  
 1. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání produktu zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost obsahu. V případě zjištění vad nebo nedostatků je zákazník povinen bez zbytečného odkladu po takovém zjištění o této skutečnosti informovat poskytovatele prostřednictvím e-mailu tereza@movementsmedia.com.
  Poskytovatel upozorňuje, že digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. V opačném případě poskytovatel neodpovídá za správnou funkčnost produktu či dostupnost jeho obsahu. 

 

III. Cena produktů a služeb, platební podmínky

 1. Cena produktů je uvedena na webových stránkách poskytovatele, přičemž tato cena je platná a závazná po celou dobu jejího uvedení na webových stránkách. V případě uvedení akční ceny produktu či služby, je tato cena platná pouze za podmínek a po dobu uvedenou u této akční ceny. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nejsou s jejich dodáním či poskytnutím spojeny žádné náklady na dopravu či jiné náklady spojené s dodáním produktu nebo služby.  
 1. Není-li mezi poskytovatelem a zákazníkem výslovně ujednáno jinak, je poskytovatel povinen dodat produkt či poskytnout službu až po úplném zaplacení sjednané ceny produktu či služby zákazníkem.  
 1. Platbu je možné provést na základě faktury vystavené poskytovatelem či pokynů k platbě zaslaných poskytovatelem, a to formou:
 • bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytovatele uvedený ve faktuře; při platbě je nutné uvést příslušný variabilní symbol(provedení platby v takovém případě může trvat 1 až 2 pracovní dny);

Faktura poskytovatele bude zákazníkovi doručena v rámci e-mailu potvrzujícího akceptaci objednávky.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webových stránkách poskytovatele nebo mohou být mezi poskytovatele a zákazníkem výslovně dohodnuty. Cenu produktu či služby je možné hradit v českých korunách nebo v eurech.

 1. Datum splatnosti je vždy uveden ve faktuře nebo v pokynech k platbě. V případě nedodržení data splatnosti může být zákazníkovi naúčtován zákonný úrok z prodlení. 
 1. Cenu za objednané produkty či služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 1. Poskytovatel upozorňuje, že produkt či služba dodaná prostřednictvím e-mailu může být v e-mailovém rozhraní doručena do složek “Hromadné” nebo “Spam”. V případě nedodání produktu či služby ve sjednané lhůtě, je zákazník povinen provést kontrolu těchto složek své e-mailové schránky. Pokud se předmět koupě či výsledek poskytnutí služby v těchto složkách e-mailu nenachází, nechť zákazník bezodkladně kontaktuje poskytovatele prostřednictvím e-mailu kristyna@kristy-yoga.cz 

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů v souladu s § 1829 občanského zákoníku, a to zasláním e-mailu poskytovateli, který bude výslovně obsahovat informaci o odstoupení smlouvy ze strany zákazníka. 
 1. Pravidla odstoupení od smlouvy se nevztahují poskytování služeb v případě jejich poskytnutí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce.  
 1. Zákazník, který je spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči, pokud byl tento produkt dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

V. Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Rozhodným právem pro případ sporu mezi poskytovatelem a zákazníkem je právo České republiky. 
 1. Zákazník se zavazuje řešit spor primárně formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále jen „ADR“) spadajícího pod Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“) prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek zákazníka shledá ADR za důvodný, vyzve poskytovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.  
 1. Před zahájením jakéhokoli sporu dle tohoto čl. obchodních podmínek poskytovatel doporučuje, aby jej zákazník primárně kontaktoval prostřednictvím e-mailu tereza@movementsmedia.com  a sdělil poskytovateli svou stížnost uzavřené smlouvě, jejímu plnění nebo k činnosti poskytovatele touto formou, přičemž poskytovatel se pokusí nabídnout zákazníkovi přijatelné řešení stížnosti za účelem předejití jakéhokoli dalšího sporu.  

VI. Záruky a reklamace

 1. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na nabízené produkty či služby. 
 1. Práva z vadného plnění je zákazník oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktního e-mailu poskytovatele uvedeného v těchto obchodních podmínkách. 
 1. Poskytovatel odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá žádné vady.
 1. Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka související s uplatněním práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, že zákazník při uzavření smlouvy vysloví souhlas s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení poskytovatele zákazníkovi, je poskytovatel je oprávněn tato sdělení zákazníkovi zasílat, a to až do okamžiku sdělení zákazníka, že si přeje zasílání ukončit.
 1. Informace o zpracování osobních údajů zákazníka jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. 

 VIII. Odpovědnost

 • Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Také se oprošťuje od nesení zodpovědnosti při zásahu vyšší moci nebo zauzlení dopravy v Praze. .
 • Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li zdravotními problémy, je důležité na ně lektorku před začátkem lekce upozornit. Zdraví je Vaše zodpovědnost. Pracujte se svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění.


IX. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavírána na dobu určitou, a to do doby splnění povinností poskytovatele a zákazníka ze smlouvy vyplývajících. 
 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 19. 8. 2023
 1. V případě, že je některá otázka řešená těmito obchodními podmínkami upravená přímo ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem odlišně od těchto obchodních podmínek, použije se úprava sjednaná v příslušné smlouvě. Tyto obchodní podmínky se ve vztahu ke smlouvě uplatní pouze subsidiárně, tj. v otázkách neřešených přímo smlouvou.
 1. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, přičemž na příslušné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem se vždy uplatní verze obchodních podmínek účinná v okamžiku uzavření smlouvy.
 1. Práva a povinnosti neupravená příslušnou smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následné použití produktu či výsledku poskytnuté služby ze strany zákazníka a důsledky z toho vyplývající. 
 1. Obsah webových stránek poskytovatele je chráněn autorským právem. Není-li uvedeno jinak, je zakázáno obsah kopírovat nebo reprodukovat, ani šířit jinými kanály.